Τσιμισκή 22, Ξάνθη, 67131
2541083342

Υπηρεσίες

 • Συστάσεις – Μετατροπές Εταιριών
 • Παρακολούθηση Λογιστικού Κυκλώματος Επιχειρήσεων
 • Διενέργεια Λογιστικών Ελέγχων
 • Σύνταξη Ισολογισμών – Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Εκπαίδευση – Αξιολόγηση Προσωπικού
 • Παρακολούθηση Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων
 • Ασφαλιστικά Θέματα
 • Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού με άμεση ενημέρωση όλων των αλλαγών σε θέματα Εργατικής Νομοθεσίας
 • Καθορισμός Διαδικασιών & Λειτουργιών των Τμημάτων της Επιχείρησης
 • Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμών και Ταμειακών Ροών
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου
 • Ενημέρωση για προκηρύξεις προγραμμάτων χρηματοδοτικής ενίσχυσης (ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • Υποβολή προτάσεων και Υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτικής ενίσχυσης
 • Επενδυτικά Σχέδια στον Αναπτυξιακό Νόμο
 • Ενημέρωση για προκηρύξεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Υποβολή και υλοποίηση έργων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Συγχρηματοδοτούμενά Ταμεία